<<
>>

Поняття "цивілізації Доколумбо­вої Америки". Специфіка історичного процесу Нового Світу.

Постає питання, чому доколумбової? Назва, звичайно, умовна, але в історії всіх корінних американців є чітка межа, яка відокремлює їхню автономну, самостійну історію від історії, господарями котрої стали вже не вони, а блідошкірі бородаті пришельці з далекої Євро­пи.

Привів їх туди, як відомо, генуезець на іспанській службі Христо­фор Колумб, і саме тому всю епоху самостійної соціокультурної ево­люції Америки називають доколумбовою.

Людина з'явилася в Америці досить давно (приблизно 30—40 тис. років тому), проте перш ніж досягти рівня цивілізації індіанцям судилося пройти тривалий соціоево- люційний шлях, причому рівня цивілізації на момент при­буття на континент європейців досягли далеко не всі з них. Та попри відносну загальну відсталість темпів цивілізацій- ного розвитку Давньої Америки від аналогічних показників Євразії варто зазначити, що цивілізації доколумбової епохи ба­гато в чому є унікальним варіантом соціокультурного розвит­ку людства, а отже ігнорування їхнього досвіду робить явно неповною картину розвитку загальносвітової людності. Ось чому вивчення цивілізаційного ареалу Давньої Америки є неодмінною складовою підготовки класичного історика із спеціальності "всесвітня історія".

Що ж являли собою ці цивілізації і в чому їхня спе­цифіка? Далеко не всі народи Америки встигли до приходу європейців вийти на рівень цивілізації — тобто виробити елементи державної інфраструктури, створити власну пи­семність, збудувати станово-класове суспільство тощо. Нау­ковці виділяють на теренах Давньої Америки п'ять культур­но-господарчих зон (з яких лише одна може похвалитися появою осередків цивілізованого життя). Це, насамперед:

• зона мисливства, рибальства й збиральництва Північ­ної Америки;

• зона примітивного землеробства Північної Америки;

• зона високорозвинутого землеробства Центральної і Південної Америки;

• зона примітивного землеробства Південної Америки;

• зона мисливства, рибальства й збиральництва Півден­ної Америки.

Зрозуміло, що з усіх п'яти зон лише третя — зона висо­корозвинутого землеробства Центральної та Південної Аме­рики — досягла в доколумбові часи висот справжньої цивілізації.

Ідеться про суспільства зі сформованими дер­жавними інститутами та постійним військом, розвиненою соціально-майновою стратифікацією, податковою системою, що регулярно працює, власною писемністю тощо. Отож, предметом даного курсу є лише третя зона, хоча й вона має досить жорсткі хронологічні межі. Інші регіони та історія народів, що їх населяли, виходять за рамки нашої дис­ципліни, оскільки їхній розвиток до приходу європейців

відбувався на рівні первісного суспільства, а отже є предме­том первісної історії в усьому її розмаїтті.

Однак районування цивілізацій Доколумбової Америки цим не завершується. Так уже склалося, що в Давній Америці сформувалися два відносно ізольовані центри цивілізаційних процесів, розвиток яких відбувався майже відособлено один від одного. Перший охоплював терени Центральної Америки — від Центральної Мексики до сучасного Гондурасу, другий — район Анд від Перу до Еквадору й Колумбії. Перший дістав в історіографії назву Мезоамерики (Месоамерики), другий назвали Андською областю. Хронологічно історія доколумбо­вых цивілізацій охоплює період від появи перших цивілізаційних осередків на теренах Америки (середина II тисячоліття до н.е.) до загибелі означених цивілізацій в XVI—XVII cm.

<< | >>
Источник: Рубель В.А.. Історія цивілізацій доколумбової америки. Навчальний посібник.

Еще по теме Поняття "цивілізації Доколумбо­вої Америки". Специфіка історичного процесу Нового Світу.:

 1. Подорожі Америго Веспуччі: "від­криття" Нового Світу — Америки.
 2. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В "МЕТАМОРФОЗАХ" ОВИДИЯ (КЕИКС И ГАЛКИОНА)
 3. КРИТИКА ДРЕВНЕИОНИЙСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕВЕРНЫХ СТРАНАХ И "СКИФСКИЙ РАССКАЗ" ГЕРОДОТА
 4. 29. XX съезд КПСС. Начало дестанилизации (Н.С.Хрущев). "Политическая оттепель" и ее противоречия
 5. 32. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1946-1984 гг. "Холодная война"
 6. СЕВЕР В "ЗЕМЛЕОПИСАНИИ" ГЕКАТЕЯ МИЛЕТСКОГО
 7. Географія та природно-кліматичні умови "країни майя".
 8. ВОЕННАЯ И ТОРГОВАЯ ЭКСПАНСИЯ НА ВОСТОК В ЭПОХУ ИМПЕРИИ И "ГЕОГРАФИЯ" ПТОЛЕМЕЯ
 9. Тавантінсую після завершення "ве­ликих завоювань".
 10. "ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭРОТА": ΔΗΥΤ2 - КЛЮЧЕВОЙ ТЕРМИН ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МЕЛИКИ
 11. 7. "Смутное время": основные события и результаты. Политика первых Романовых и духовный раскол XVII в.
 12. СУЩНОСТЬ ПОЛИТИКИ "ВОЕННОГО КОММУНИЗМА" ( ВК ).
 13. № 10. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О КРИТО-МИКЕНСКОЙ ЭПОХЕ В „ИЛИАДЕ" И „ОДИССЕЕ"
 14. "АРИМАСПЕЯ" АРИСТЕЯ ИЗ ПРОКОННЕСА
 15. Астеки в "боротьбі за батьківщину". Заснування Теночтітлана.
 16. ПЛАВАНИЕ ПИТЕЯ ИЗ МАССАЛИИ ПО "СЕВЕРНОМУ ОКЕАНУ"
 17. 13. Начало "пролетарского" этапа революционного движения. Первые русские марксисты и создание РСДРП
 18. ДВА МЕНЕЛАЯ В ЕВРИПИДОВОЙ "ЕЛЕНЕ"