<<

Рубель В.А.. Історія цивілізацій доколумбової америки. Навчальний посібник.

Амеріндологія (інша назва — індіаністика) як комплексна наука, шо вивчає історію, культуру й мови індіанських народів Америки, є для України відносно молодою галуззю знань. Щоправда, останнім часом серед гуманітаріїв України з'явилися перші фахові знавці доколумбової історії Нового Світу (Катерина Мальшина, Віктор Пашук, Віктор Талах та ін.). Не варто забувати і про українські корені одного з найвидатніших майяологів світу Ю.В. Кнорозова (1922 — 1999). Однак попри певні успіхи в дослідженні доколумбового світу індіанців в українському науковому просторі й досі немає жодної узагальнюючої праці, в якій була б комплексно представлена історія зародження, еволюції та загибелі загадкового світу класичних цивілізацій Давньої Америки, шо об'єктивно обмежує можливості викладання означеної дисципліни у вищих навчальних закладах нашої країни. Використання наявних узагальнюючих праць, опублікованих в СРСР та Росії російською мовою, також не вирішує цю проблему, оскільки жодного підручника чи навчального посібника, присвяченого безпосередньо історії цивілізацій Доколумбової Америки, ані за радянських, ані за пострадянських часів у Росії створено не було, а відповідний розділ підручника з історії Латинської Америки налічує лише 11 сторінок і тому не може бути базовим для викладаннякурсу "Історія цивілізацій Доколумбової Америки". Це стосується й невеликого розділу (14 сторінок), присвяченого історії давньоіндіанських цивілізацій, вмішеного фахівцями Московського університету у четвертому виданні підручника з історії Стародавнього Риму . Така ж ситуація з викладенням повної історії класичних індіанських цивілізацій склалася у сфері академічної науки Росії. Щоправда, у першому томі багатотомної "Історії Латинської Америки", яку видають з 1991 р. Інститут Латинської Америки та Інститут всесвітньої історії РАН, давньоамериканській історії присвячений окремий розділ з (обсягом у 40 сторінок) . Однак обсяг фактичного матеріалу, вмішеного в ньому, явно недостатній для викладання відповідної повнокровної дисципліни, до того ж, написаний він наприкінці 1980-х років і представлений у ньому матеріал багато в чому модально застарів, враховуючи вражаючі темпи розвитку амеріндології за останні 10 — 15 років. Що ж до опублікованих російською мовою іноземних узагальнюючих праць з історії доколумбових цивілізацій, то варто зауважити, шо всі вони створені десятки років тому, а отже відбивають далеко не сучасне бачення порушеної проблематики . Звичайно, в ідеалі таку книгу мав би підготувати колектив фахових науковців (до того ж таких, шо мають досвід викладацької роботи), проте створити його нині в Україні поки шо практично неможливо. Отож, виходячи з об'єктивних потреб навчального процесу, автор наважився представити на суд вузівської та академічної громадськості навчальний посібник, створений на основі багаторічної викладацької та наукової праці. В його основу покладено доповнений та відповідно перероблений курс лекцій, який автор з 1995 р. читає студентам-історикам Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, шо спеціалізуються за фахом "всесвітня історія". Історичні карти, вмішені у посібнику, підготував магістр історії Павло Варбанець. Альперович М. С, Слезкин Л. Ю.История Латинской Америки (с древ­нейших времен до начала XX в.). Москва, 1991. С. 6 — 16. 2 Ершова Г. Г. Древний мир Нового Света // История Древнего Рима: Учебник для вузов по специальности «История» / Под ред. В. И. Кузи- щина. 4-е изд., перераб. и доп. Москва, 2000. С. 369 — 382. 3 История Латинской Америки. Доколумбова эпоха — 70-е годы XIX века. Москва, 1991. С. 15-54. 4 Амеріндологія (інша назва — індіаністика) — комплексна наука, шо займається вивченням амеріндських мов — тобто мов американських індіанців, а також дослідженням історії та культури аборигенного на­селення Америки. Іноді цю науку називають ше американістикою, але таку саму назву має також наука, шо всебічно досліджує Сполучені Штати Америки, тому, щоб уникнути термінологічної плутанини, про­понується розвести ці дві наукові дефініції. з Галич М.История доколумбовых цивилизаций / Пер. с исп. Москва, 1990; Стингл М. Индейцы без томагавков / Пер. с чеш. Москва, 1984.

<< |
ВСТУП
ЦИВІЛІЗАЦІЯ АСТЕКІВ
ЦИВІЛІЗАЦІЯ МАЙЯ
ЦИВІЛІЗАЦІЇ АНДСЬКОЇ ЗОНИ ДОІНКСЬКОЇ ДОБИ
ЦИВІЛІЗАЦІЯ ІНКІВ
ЦИВІЛІЗАЦІЯ ЧІБЧА-МУЇСКІВ
ПІДКОРЕННЯ АТЛАНТИКИ - ПРЕЛЮДІЯ КОНКІСТИ
ЗНИЩЕННЯ ДОКОЛУМБОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Книги и учебники по дисциплине История доколумбовых цивилизаций Америки:

  1. Березкин Ю.Е.. Между общиной и государством. Среднемасштабные об­щества Нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. — СПб.: МАЭ РАН,2013. — 256 с. (Kunstkamera Petropolitana). - 2013 год
  2. Скромницкий, А. (редактор-составитель), Талах, В. (редактор).. Энциклопедия доколумбовой Америки. Часть 1. Южная Америка. Том 2. Источники XVI-XVII веков по Южной Америке: Хроники. Документы. / под ред. А. Скромницкого. — Киев: Blok.NOT,2012. — 1129 с. - 2012 год
  3. Скромницкий А.. Энциклопедия доколумбовой Америки. Часть 1. Южная Америка. Том 1. Хронисты, чиновники, миссионеры, историки XVI-XVII веков в Южной Америке: Биографии. Библиография. Источники. / под ред. А. Скромницкого. — К.: Blok.NOT,2011. — 316 с. - 2011 год
  4. Нерсесов Я.Н.. 250 веков доколумбовой Америки: Экспериментальное учебное пособие: Книга для чтения.— М.: МИРОС,1997.— 320 с.: ил. - 1997 год
  5. В.И. ГУЛЯЕВ. АМЕРИКА И СТАРЫЙ СВЕТ В ДОКОЛУМБОВУ ЭПОХУ. ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» Москва - 1968 - 1968 год
  6. Гуляев Валерий Иванович. Сколько раз открывали Америку? - год
  7. Виктор фон Хаген. Ацтеки, майя, инки. Великие царства древней Америки - год